schematy chemioterapii w raku żołądka

chemia na dobry początek:


źródło: http://www.onkologia.zalecenia.med.pl/darmowy_pdf.phtml?indeks=10&indeks_art=29 str. 10 

a następnie:

Chemioterapia drugiej i trzeciej linii u chorych na raka żołądka

Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki koreańskiego badania III fazy, w którym oceniano skuteczność docetakselu lub irinotekanu u chorych na zaawansowanego raka żołądka leczonych wcześniej schematami zawierającymi fluoropirymidynę i cisplatynę.
Obecnie nie ma ustalonego standardu postępowania w II lub III linii leczenia u chorych na zaawansowanego raka żołądka. Wykazano jednak, że zastosowanie irinotekanu w drugim rzucie leczenia wykazuje przewagę nad leczeniem objawowym.
Do badania zakwalifikowano 202 chorych w dobrym stanie ogólnym (ECOG 0-1). 73% chorych otrzymało wcześniej jedną linię leczenia (głównie cisplatynę z fluoropirymidyną i epirubicyną). 27% leczonych w drugiej linii otrzymało: monoterapię fluoropirymidyną – 65%, cisplatynę lub oksaliplatynę z fluoropirymidyną – 18%, docetaksel – 9%, irinotekan – 8%.
W jednym ramieniu chorzy otrzymywali docetaksel w dawce 60 mg/m2 co 3 tygodnie lub irinotekan w dawce 150 mg/m2 co 2 tygodnie w połączeniu z leczeniem objawowym; w drugim samo leczenia objawowe. O wyborze cytostatyku (docetaksel lub irinotekan) u chorych w ramieniu badawczym decydował lekarz.
Mediana całkowitego przeżycia chorych (OS – overall survival) była dłuższa w grupie otrzymującej chemioterapię (5.3 vs 3.8 miesięcy; 95% Cl 0.48-0.89; HR=0.65; p=0.007). Korzyść w zakresie OS nie zależała od wieku, stanu sprawności, liczby zastosowanych wcześniej linii leczenia, miejsca przerzutów, poziomu hemoglobiny i odpowiedzi na wcześniejszą terapię. Nie zaobserwowano różnicy w zakresie mediany OS pomiędzy grupą leczoną docetakselem i irinotekanem (5.2 vs 6.5 miesięcy; p=0.11). Poza neutropenią 3 i 4 stopnia, którą obserwowano częściej u chorych leczonych chemioterapią (15-18% vs 2%) odsetek działań niepożądanych był zbliżony w obu grupach badanych.

źródło: http://www.eonkologia.pl/Chemioterapia-drugiej-i-trzeciej-linii-u-chorych-na-raka-zoladka,5956-2302.htmla tu słówko o leku, którym się leczę:
Leki zatwierdzone w 2011 przez EMA do leczenia nowotworów litych (część 2)

źródło: http://www.eonkologia.pl/Leki-zatwierdzone-w-2011-przez-EMA-do-leczenia-nowotworow-litych-czesc-2-,5465-2302.html____

data utworzenia: 11/07/12

1 komentarz:

 
©KAERU 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone Sałyga